دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی


خانم دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری

خانم دکتر فروغ رفیعی
عضو شورای راهبردی

foroughrafiiyahoo.com
خانم دکتر رفعت رضاپور
عضو شورای راهبردی

rafat.rezapourgmail.com
آقای دکتر آرمین زارعیان
عضو شورای راهبردی

arminzjyahoo.com
آقای دکتر وحید زمانزاده
عضو شورای راهبردی

zamanzadehtbzmed.ac.ir
خانم صدیقه سالمی
عضو شورای راهبردی

salemis2000yahoo.com
خانم دکتر فرخنده شریف
عضو شورای راهبردی

fsharifsums.ac.ir
خانم دکتر فریبا طالقانی
عضو شورای راهبردی

Taleghaninm.mui.ac.ir
آقای دکتر عباس عبادی
عضو شورای راهبردی

Ebadi1347yahoo.com
آقای دکتر خدایار عشوندی
عضو شورای راهبردی

oshvandiumsha.ac.ir
آقای دکتر مسعود فلاحی خشکناب
عضو شورای راهبردی

msfliryahoo.com
آقای دکتر رضا نگارنده
عضو شورای راهبردی

negarandehgmail.com
آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
عضو شورای راهبردی

nikbakhttums.ac.ir
خانم دکتر زهره ونکی
عضو شورای راهبردی

vanakizgmail.com
خانم دکتر مریم رسولی
عضو شورای راهبردی

mrassoulisbmu.ac.ir

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها