دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی


خانم دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
عضو مجمع عمومی

fatemehoskouiegmail.com
خانم دکتر سادات سید باقر مداح
عضو مجمع عمومی

Maddah.ssbgmail.com
آقای دکتر آرمین زارعیان
عضو مجمع عمومی

arminzjyahoo.com
خانم دکتر رفعت رضاپور
عضو مجمع عمومی

rafat.rezapourgmail.com
خانم دکتر وحید زمانزاده
عضو مجمع عمومی

zamanzadehtbzmed.ac.ir
خانم دکتر منصوره یادآور نیک روش
عضو مجمع عمومی

manynikyahoo.com
خانم دکتر صدیقه سالمی
عضو مجمع عمومی

salemis2000yahoo.com
خانم دکتر مریم رسولی
عضو مجمع عمومی

mrassoulisbmu.ac.ir
آقای دکتر محمد امیرخانی
عضو مجمع عمومی

amirkhani2000yahoo.com
خانم دکتر مهوش صلصالی
عضو مجمع عمومی

m_salsalihotmail.com
خانم دکتر فرخنده شریف
عضو مجمع عمومی

fsharifsums.ac.ir
خانم دکتر فریبا طالقانی
عضو مجمع عمومی

Taleghaninm.mui.ac.ir
آقای دکتر فضل ا... احمدی
عضو مجمع عمومی

ahmadifmodares.ac.ir
آقای دکتر عباس عبادی
عضو مجمع عمومی

Ebadi1347yahoo.com
آقای دکتر مسعود فلاحی خشکناب
عضو مجمع عمومی

msfliryahoo.com
آقای دکتر خدایار عشوندی
عضو مجمع عمومی

oshvandiumsha.ac.ir
آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
عضو مجمع عمومی

nikbakhttums.ac.ir
آقای دکتر رضا نگارنده
عضو مجمع عمومی

negarandehgmail.com
خانم دکتر لیلا جویباری
عضو مجمع عمومی

jouybarigmail.com
خانم دکتر نگین مسعودی علوی
عضو مجمع عمومی

alavi.neginyahoo.com
آقای دکتر محسن شهریاری
عضو مجمع عمومی

shahriarinm.mui.ac.ir
خانم دکتر رخساره السادات عقیلی
عضو مجمع عمومی

raghili_mdyahoo.com
خانم دکتر آزاده اشتری نژاد
عضو مجمع عمومی

azadeh_ashtarinezhadyahoo.com
آقای دکتر سهیل نجفی مهری
عضو مجمع عمومی

soheilnjfmgmail.com
آقای دکتر میرزاآقایی
عضو مجمع عمومی

خانم دکتر فریبا برهانی
عضو مجمع عمومی

faribaborhanimsn.com
خانم دکتر ژیلا مقبولی
عضو مجمع عمومی

zhilayasgmail.com
آقای دکتر اصغر قاسمی
عضو مجمع عمومی

ghasemiendocrine.ac.ir
خانم دکتر شعله بیگدلی
عضو مجمع عمومی

shb555yahoo.com
خانم دکتر زهره ونکی
عضو مجمع عمومی

vanakizgmail.com
خانم دکتر آذین نحوی جو
عضو مجمع عمومی

aznahviyahoo.com
آقای دکتر محمدعلی چراغی


cheraghiali2000yahoo.com
خانم دکتر فاطمه دباغی خامنه
عضو مجمع عمومی

خانم دکتر زهره پارسا یکتا


zparsasina.tums.ac.ir
خانم دکتر بنت الهدی بیرام
عضو مجمع عمومی

h.beyramgmail.com
خانم دکتر عاطفه قنبری
عضو مجمع عمومی

آقای دکتر محمدرضا سروش
عضو مجمع عمومی

soroush46gmail.com
آقای دکتر رحیم بقائی
عضو مجمع عمومی

خانم دکتر طاهره نصرآبادی
عضو مجمع عمومی

taherehnasrabadi2009gmail.com
آقای دکتر حسین ابراهیمی
عضو مجمع عمومی

h_ebrahimi43yahoo.com
خانم دکتر ژیلا فریدونی
عضو مجمع عمومی

zhilayasgmail.com
خانم دکتر سکینه غلام زاده
عضو مجمع عمومی

sakinghsiryahoo.com
آقای دکتر سید حمید شریف نیا
عضو مجمع عمومی

pegadisgmail.com
خانم دکتر نرگس باقری لنکرانی


narges.lankaranigmail.com
خانم دکتر فاطمه الحانی
عضو مجمع عمومی

alhani_fmodares.ac.ir
آقای دکتر محسن گنجی خو
عضو مجمع عمومی

ganjee71yahoo.com
خانم دکتر فروغ رفیعی
عضو مجمع عمومی

foroughrafiiyahoo.com
آقای دکتر عباس عباس زاده
عضو مجمع عمومی

aabaszadehsbmu.ac.ir
آقای دکتر عباس حیدری
عضو مجمع عمومی

heidarymmums.ac.ir
خانم دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی
عضو مجمع عمومی

mohammadifarahnazgmail.com
خانم دکتر فاطمه محمدی
عضو مجمع عمومی

آقای همایون ناجی


خانم دکتر مریم جدید میلانی
عضو مجمع عمومی

milani2000iryahoo.com

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها