دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان

شورای راهبردی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE نام و نام خانوادگی : دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی

سمت : رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری

رتبه : استاد

پست الکترونیک : Oskouie.f@iums.ac.ir

CV-fa , CV-en , ResearchGate , google scholar

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم رسولی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیکmrassouli@sbmu.ac.ir

CV , ResearchGate , google scholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی :  دکتر رفعت رضاپور

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : 

پست الکترونیک:rafat.rezapour@gmail.com

CV , ResearchGate , google scholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکترفروغ رفیعی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : استاد

پست الکترونیک: rafii.f@iums.ac.ir
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر آرمین زارعیان

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:arminzj@yahoo.com
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر وحید زمانزاده

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:  zamanzadeh@tbzmed.ac.ir
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE  
نام و نام خانوادگی : خانم سالمی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : 

پست الکترونیک:  salemis2000@yahoo.com  
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر فرخنده شریف

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : استاد

پست الکترونیک:fsharif@sums.ac.ir
 CV ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر طالقانی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:Taleghani@nm.mui.ac.ir
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر عباس عبادی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:Ebadi1347@yahoo.com
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر خدایار عشوندی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:oshvandi@umsha.ac.ir
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود فلاحی خشکناب

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:msflir@yahoo.com
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر رضا نگارنده

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : استاد

پست الکترونیک:negarandeh@gmail.com
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکترعلیرضا نیکبخت نصرآبادی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : استاد

پست الکترونیک:nikbakht@tums.ac.ir
 CV , ResearchGate , Googlescholar

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر زهره ونکی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:vanakiz@gmail.com
 CV , ResearchGate , Googlescholar


دفعات مشاهده: 11975 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر