دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان

مجمع عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
سمت : رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری
رتبه : استاد
پست الکترونیک:  Oskouie.f@iums.ac.ir 

  AWT IMAGE
 نام و نام خانوادگی : دکتر سادات سید باقر مداح
سمت : عضو مجمع شبکه  
رتبه : استاد
پست الکترونیک:
CV , ResearchGate , google scholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکترفروغ رفیعی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : استاد
پست الکترونیک: rafii.f@iums.ac.ir
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی :دکتر آرمین زارعیان
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:arminzj@yahoo.com 
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر رفعت رضاپور 
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : 
پست الکترونیک:rafat.rezapour@gmail.com
CV , ResearchGate , google scholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی :دکتر وحید زمانزاده
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:  zamanzadeh@tbzmed.ac.ir 
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر منصوره یادآور نیک روش
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استاد
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
 نام و نام خانوادگی : خانم سالمی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : 
پست الکترونیک:  salemis2000@yahoo.com   
 CV , ResearchGate , Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی :دکتر مریم رسولی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیکmrassouli@sbmu.ac.ir
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد امیرخانی 
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه :
پست الکترونیک:    amirkhani2000@yahoo.com 
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر مهوش صلصالی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استاد
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: دکتر فرخنده شریف
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : استاد
پست الکترونیک:fsharif@sums.ac.ir 
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر طالقانی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:Taleghani@nm.mui.ac.ir 
 CV , ResearchGate , Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر فضل ا... احمدی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استاد
پست الکترونیک: ahmadif@modares.ac.ir
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی :دکتر عباس عبادی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:Ebadi1347@yahoo.com
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:msflir@yahoo.com
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر خدایار عشوندی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:oshvandi@umsha.ac.ir
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکترعلیرضا نیکبخت نصرآبادی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : استاد
پست الکترونیک:nikbakht@tums.ac.ir 
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر محسن شهریاری
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : استادیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate,Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر رضا نگارنده
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : استاد
پست الکترونیک:negarandeh@gmail.com
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر لیلا جویباری
سمت :  عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیکjouybari@gmail.com
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر نگین مسعودی علوی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استاد
پست الکترونیک: alavi.negin@yahoo.com
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر فریبا برهانی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استاد
پست الکترونیک: faribaborhani@msn.com
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر رخساره السادات عقیلی 
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه :
پست الکترونیک: raghili_md@yahoo.com 
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر ژیلا مقبولی 
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه :
پست الکترونیک: zhilayas@gmail.com 
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر اصغر قاسمی 
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : 
پست الکترونیک:    ghasemi@endocrine.ac.ir
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر شعله بیگدلی 
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک : shb555@yahoo.com
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر زهره ونکی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک:vanakiz@gmail.com 
 CV , ResearchGate , Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر آذین نحوی جو
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه :
پست الکترونیک:  aznahvi@yahoo.com
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدعلی چراغی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک :  cheraghiali2000@yahoo.com
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه دباغی خامنه
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
 AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر زهره پارسا یکتا
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : استاد
پست الکترونیک :  zparsa@sina.tums.ac.ir 
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر آزاده اشتری نژاد
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : 
پست الکترونیک : 
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر بنت الهدی بیرام
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : 
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
 AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر عاطفه قنبری
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : 
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا سروش
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه :
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر رحیم بقائی
سمت : عضو مجمع شبکه 
رتبه : استادیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر طاهره نصرآبادی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استادیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر حسین ابراهیمی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک   h_ebrahimi43@yahoo.com
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر ژیلا فریدونی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استادیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر سکینه غلام زاده
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استادیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر سید حمید شریف نیا
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استادیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر نرگس باقری لنکرانی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : 
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه     الحانی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر سهیل نجفی مهری
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر محسن گنجی خو
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : 
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر فروغ رفیعی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : استاد
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر عباس عباس زاده
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : 
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر عباس حیدری
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : دانشیار
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی :
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه :
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر میرزاآقایی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : 
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی : دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی
سمت : عضو مجمع شبکه
رتبه : 
پست الکترونیک :
CV ,ResearchGate, Googlescholar


دفعات مشاهده: 608 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر